Sinh tử xem nhẹ, không phục liền làm.

Chư thiên thần Phật tiên, bất quá nhất kiếm gian! Nhất kiếm độc tôn

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  1,183
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.